Organy Jednostki

Organy Przedszkola
Organami Publicznego Przedszkola "Akwarelka" w Nowych Osinach są:

1. Dyrektor przedszkola.

2. Rada Pedagogiczna.

3. Rada Rodziców.


Zasady współdziałania między organami przedszkola Dyrektor ustala tak, aby gwarantowały każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji, określonych w ustawie o systemie oświaty i szczegółowo w regulaminach działania tych organów.
Dyrektor przedszkola ustala zasady wymiany informacji między organami przedszkola o podejmowanych i planowanych decyzjach. Podstawową formą działalności i przepływu informacji są zebrania poszczególnych organów, w ramach których podejmowane są uchwały i dokonywane oceny ich realizacji.


DYREKTOR

Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w § 11 Statutu Przedszkola.


RADA PEDAGOGICZNA

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej określone są od § 12-15 Statutu Przedszkola.


RADA RODZICÓW

Rada Rodziców przedszkola jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.

Szczegółowe zadania Rady Rodziców określone zostały w Regulaminie Rady Rodziców oraz w § 16 Statutu Przedszkola. 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2014-07-03 10:38:30.
Data wprowadzenia: 2014-07-03 10:38:30
Opublikowane przez: test test