Status Prawny

STATUS PRAWNY

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Mińsk Mazowiecki.


Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.


1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)


2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.)


3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)


4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649)


4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.)


5. Statut Publicznego Przedszkola "Akwarelka" w Nowych Osinach

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2014-07-03 10:11:36 | Data modyfikacji: 2019-05-09 12:26:19.
Data wprowadzenia: 2014-07-03 10:11:36
Data modyfikacji: 2019-05-09 12:26:19
Opublikowane przez: test test